Nyereményjáték Szabályzat

JÁTÉKSZABÁLY – OOH MY DEER NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

1. A Sarkadi Fanni e.v., (1139 Budapest, Pozsonyi út 19. 3/3. Adószám: fanni@oohmydeer.hu) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik jelen Szabályzat 9. és 10. pontjában meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).
A Játékban való részvételhez szükséges az Ooh my Deer által az instagram és facebook oldalakon posztolt játékfelhívásra, a posztra kommentben válaszolni és az insta és facebook oldalt követni :
·       https://www.instagram.com/oohmydeer
A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I.) obszcén szavakat tartalmaznak; (II.) pornográf vagy szexuális tartalmúak; (III.) sértik a jó ízlést; (IV.) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak; (V.) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőktől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; (VI.) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; (VII.) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek; (VIII.) reklám értékűek; (IX.) a Szervező jó hírnevét sértik; (X.) sértik valamely harmadik személy szerzői-, vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; (XI.) jogsértőek; (XII.) a Szervezők szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.
1.1 A Játékban való részvétel a Játékos által a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
2. A Játék 2021. december 1.-jén indul és 2021. december 6. 23:59 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2021. december 6. 23:59 óra. A Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.
3. A Játékban résztvevők, szabályos Pályázatok közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékost.
3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
4. A Játék nyereményei: 2 (azaz két darab) 17500 forint (azaz Tizenhétezerötszáz forint) értékű nyaklánc.
A nyeremény sorsolására 2021. december 7-én, 20:00-kor a nyereményjáték lezárása után, számítógépes szoftver segítségével kerül sor a következő címen: 1139 Budapest, Pozsonyi út 19. 
5. A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Instagram poszt hozzászólásában közzéteszi legkésőbb a sorsolástól számított 1 (azaz egy) napon belül a
·       https://www.instagram.com/oohmydeer
Instagram oldalon a játékra való felhívás postja alatt. Az ajándék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét instagram privát üzenetben. A Szervező az ajándékot a LEANZER newcraft boltban adja át a nyertesnek.
6. A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 2 nyertest és egy tartalék nyertest sorsol ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek és így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 7 (azaz hét) napon belül nem válaszol.
7. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 (azaz harminc) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
7.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
8. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
9. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező LEANZER newcraft és cégeik, dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
11. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
12. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.
13. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a és a Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a alábbi internetes oldalakon jelenik meg:
·       https://www.facebook.com/oohmydeerfashion
14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
15. A Szervező a nyertes Játékos személyes adatait (név, lakcím) kizárólag a nyereményjáték lebonyolításának céljából kezeli.
A nyertes Játékos személyes adatainak (nevének, lakcímének) megküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása, nyeremény kézbesítésének érdekében kezelje. A Szervező a nyeremény kézbesítését követő 60 (hatvan) napon belül automatikusan törli a nyertes Játékos személyes adatait.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a személyes adatait (név, lakcím) vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint illetik meg.
Jelen szabályzatba foglalt promóciós nyereményjáték nem a Facebook és nem az Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook és nem az Instagram, hanem a promóció Szervezője által, jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.
A Játékos, amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.);
• bíróságnál.
Budapest, 2021.12.01.
Ooh my Deer
Szervező